دانلود

شما می توانید برای دریافت برنامه ها و فایل های مورد نیاز استفاده از دستگاه از این صفحه استفاده کنید

صندوق مکانیزه فروشگاهی
Name release Size Link
Service android apk 2016/5/23 134 KB Download
Sample code android 2016/5/23 15.2 MB Download
Help 2016/5/23 233 KB Download
Library 2016/5/23 33 KB Download
دستگاه کالر آیدی
Name release Size Link
Dll 2016/11/26 635 KB Download
Help 2016/11/26 969 KB Download
Monitoring 2016/11/26 2.3 MB Download
Sample _ C#.net 2013 2016/11/26 1.3 MB Download
Sample _ Delphi XE5 2016/11/26 3.1 MB Download
Sample _ Delphi 7 2016/11/26 666 KB Download