دانلود

شما می توانید برای دریافت برنامه ها و فایل های مورد نیاز استفاده از دستگاه از این صفحه استفاده کنید

صندوق مکانیزه فروشگاهی
Name release Size Link
Service android apk 2016/5/23 134 KB Download
Sample code android 2016/5/23 15.2 MB Download
Help 2016/5/23 233 KB Download
Library 2016/5/23 33 KB Download
دستگاه کالر آیدی
Name release Size Link
Dll X64 2018/02/24 854 KB Download
Dll X86 2018/02/24 681 KB Download
Help 2016/11/26 969 KB Download
Sample _ C#.net 2018/02/24 4.368 MB Download
Sample _ Delphi XE 2018/02/24 57 KB Download
Sample _ Delphi 7 2018/02/24 19 KB Download
VB 6 2018/02/24 10 KB Download
VB.net 2018/02/24 1.897 MB Download
VC++ 2018/02/24 10 MB Download
C++ Builder 2018/02/24 7 KB Download
پوزبان
Name release Size Link
ActiveX 2017/11/22 1.339 KB Download
Posban tester 2017/11/22 307 KB Download
Help 2017/11/22 1.199 KB Download
Delphi example 2017/11/22 135 KB Download
C#.net example 2017/11/22 162 KB Download
VB.net example 2017/11/22 189 KB Download
VB6 example 2017/11/22 37 KB Download