دانلود

شما می توانید برای دریافت برنامه ها و فایل های مورد نیاز استفاده از دستگاه از این صفحه استفاده کنید

صندوق مکانیزه فروشگاهی
Name release Size Link
Service android apk 2016/5/23 134 KB Download
Sample code android 2016/5/23 15.2 MB Download
Help 2016/5/23 233 KB Download
Library 2016/5/23 33 KB Download
POSBAN
Name release Size Link
Sample Delphi 2018/12/21 118 KB Download
Sample VB.net 2018/12/21 456 KB Download
Sample c#.net 2008 2018/12/21 394 KB Download
Sample c#.net 2015 2018/12/21 788 KB Download
Sample VB6 2018/12/21 179 KB Download
CBuilder6 2018/12/21 4.78 MB Download
Help 2018/12/21 4.22 MB Download
MSPOSBAN.ocx 2018/12/21 4.15 MB Download
Posban Tester 2018/12/21 939 KB Download
دستگاه کالر آیدی
Name release Size Link
Dll X64 2018/02/24 854 KB Download
Dll X86 2018/02/24 681 KB Download
Help 2016/11/26 969 KB Download
Sample _ C#.net 2018/02/24 4.368 MB Download
Sample _ Delphi XE 2018/02/24 57 KB Download
Sample _ Delphi 7 2018/02/24 19 KB Download
VB 6 2018/02/24 10 KB Download
VB.net 2018/02/24 1.897 MB Download
VC++ 2018/02/24 10 MB Download
C++ Builder 2018/02/24 7 KB Download
SMSBAN
Name release Size Link
ActiveX 2018/12/21 1.258 KB Download
SMS BAN tester 2018/12/21 195 KB Download
Help 2018/12/21 880 KB Download
Delphi example 2018/12/21 135 KB Download
C#.net 2008 example 2018/12/21 94 KB Download
VB.net example 2018/12/21 131 KB Download
C#.net 2015 example 2018/12/21 219 KB Download